# نشریه

دین شناسی نشریه هادی شماره 46

کاربردعقل در متون نقلی دین                                                                                 عقل مصطلحفلسفی، اگر به معنای استنتاج مسائل نظری از بدیهیات و بیّن کردن مطالب غیر بیّن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید