# فلسفه_و_حکمت

اسفار سی و دوم

اشکالیبراینبرهانواردمیباشدوآنایناستکهدلیلمتکلمینبر «هرچهکهمحلحوادثاستمتغیرودارایحرکتاست» چیست؟برایآنهاکهقائلبهحرکتجوهرینباشنداینفرضقابلقبولنیستچراکهمثلاًیکدرختنمیتواندعوارضآنازقبیلکیفورنگو ... تغییرکنددرحالیکهذاتآنثابتوبدونتغییرباشد . چراکهاگرماقائلبهحرکتجوهریباشیممعتقدیمکهتغییراتعوارضازذاتنشأتمیگیردفلذاذات،منشأحوادثاستنهمحلحوادث؛آنگاهمیتوانگفتذاتنیزتغییرمیکندودارایحرکتاست . آنها (متکلمین) ازطرفیمیگویندجوهراشیاءثابتاستوازطرفیمیگویندچونجوهراشیاءمحلحوادثاستحادثومتغیراستپسجوهراشیاءهمثابتاستوهممتغیر،واین ادامه مطلب
/ 3 نظر / 36 بازدید